รายการราคา

ค่าเล่าเรียน
หน่วย: ดอลลาร์ 
Course Dormitory ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
1week 2weeks 3weeks 4weeks 8weeks 12weeks 16weeks 20weeks 24weeks
ESL Regular
ESL
Premium 100 760 1,140 1,520 1,900 3,800 5,700 7,600 9,500 11,400
2 600 900 1,200 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000
3 560 840 1,120 1,400 2,800 4,200 5,600 7,000 8,400
4 540 810 1,080 1,350 2,700 4,050 5,400 6,750 8,100
Intensive
ESL
Premium 100 800 1,200 1,600 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
2 640 960 1,280 1,600 3,200 4,800 6,400 8,000 9,600
3 600 900 1,200 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000
4 580 870 1,160 1,450 2,900 4,350 5,800 7,250 8,700
Power
Intensive
ESL
Premium 100 840 1,260 1,680 2,100 4,200 6,300 8,400 10,500 12,600
2 680 1,020 1,360 1,700 3,400 5,100 6,800 8,500 10,200
3 640 960 1,280 1,600 3,200 4,800 6,400 8,000 9,600
4 620 930 1,240 1,550 3,100 4,650 6,200 7,750 9,300
BUSINESS Business Premium 100 820 1,230 1,640 2,050 4,100   - - -
2 660 990 1,320 1,650 3,300   - - -
3 620 930 1,240 1,550 3,100   - - -
4 600 900 1,200 1,500 3,000   - - -
TOEIC PRE /
REGULAR /
GUARANTEE
Premium 100 - - - 2,000 4,000 6,000 - - -
2 - - - 1,600 3,200 4,800 - - -
3 - - - 1,500 3,000 4,500 - - -
4 - - - 1,450 2,900 4,350 - - -
IELTS PRE / REGULAR /
GUARANTEE
Premium 100 - - - 2,050 4,100 6,150 - - -
2 - - - 1,650 3,300 4,950 - - -
3 - - - 1,550 3,100 4,650 - - -
4 - - - 1,500 3,000 4,500 - - -

※มีรถรับส่งสนามบินให้บริการในวันธรรมดาโดยคิดค่าธรรมเนียม Php1, 000 (วันหยุดสุดสัปดาห์เป็นบริการฟรี)
※มีที่พักเพิ่มเติมสำหรับค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้:
- Php1,500 สำหรับห้องเดี่ยว
- Php1,200 สำหรับห้องคู่
- Php1000 สำหรับห้อง